O PRZEDSZKOLU

Nasze Przedszkole mieści się w Nowym Sączu przy ulicy Kunegundy 16.

Przedszkole nie pobiera opłat w ramach czesnego. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty związane z wyżywieniem dzieci, koszty dwóch wyprawek w ciągu roku szkolnego oraz ubezpieczenia dziecka.  Oferujemy codzienną (od poniedziałku do piątku) opiekę wychowawczą, opiekuńczą oraz terapeutyczną w godzinach od 7.00 do 16.00.

Do dyspozycji naszych podopiecznych są odpowiednio wyposażone sale do zajęć grupowych, sala do zajęć indywidualnych oraz sala do integracji sensorycznej z wysokiej jakości atestowanym sprzętem.

Dla każdego dziecka zgłaszającego się do naszej placówki organizujemy bezpłatne zajęcia adaptacyjne w wymiarze godzin indywidualnie dostosowanym do potrzeb malucha i rodziców. W tym czasie odbywa się obserwacja dziecka i analiza jego możliwości, na podstawie której dziecko jest przydzielane do grupy o odpowiadającym mu poziomie komunikacji. 

W ramach opieki przedszkolnej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN dostostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka.