NIEBIESKA PODRÓŻ AUTOSTOPEM - WIELOSPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZIN.

Projekt zakłada dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz

rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2017-01-01

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2019-12-31

 

Główny celem projektu jest podniesienie poziomu specjalistycznej oferty wychowania przedszkolnego dla 6 dzieci dotkniętych problemem autyzmu z

powiatu nowosądeckiego w latach 2017-2020

2. W ramach projektu wsparcie otrzymają dwie grupy docelowe.

a)Dzieci w wieku przedszkolnym z diagnozą autyzmu w tym zespołu Aspergera.

b)Nauczyciele Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego AutoSTOP.

3.Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.

Główne zadania to:

a)Zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi diagnostycznych dostosowanych do potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

b)Budowa wyposażenie oraz montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem

c)Przeprowadzenie zajęć dodatkowych

d)Doskonalenie kompetencji oraz umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

4.Główne rezultaty:

a)Podniesienie specjalistycznej oferty skierowanej do dzieci z problemem autyzmu w powiecie Nowosądeckim.

b)Zwiększenie liczby dzieci otrzymujących specjalistyczną terapię w ramach edukacji przedszkolnej

c)Podniesienie poziomu funkcjonowania psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie dodatkowej formy aktywności ruchowej

połączonej ze stymulacją polisensoryczną na świeżym powietrzu.

d)Podniesienie poziomu dokonywania oceny zarówno deficytów danego dziecka, jak i jego sfery najbliższego rozwoju.

 

 

 
 
                  FE_PR_POZIOM-Kolor-01
 
UE_EFRR_rgb-1